PowerPoint-presentation

8173

Prioriteringar i vården - 1177 Vårdguiden

Dessa etiska principer är en bra vägledning för beslutsfattande till vardags, men ställs på sin spets och behövs än mer i det läge vi är nu. Försöker använda etiska teorier och principer för att ge svar på konkreta etiska frågor i vården. Bör dödshjälp vara tillåtet? Hur ska vårdens resurser fördelas? Lärare som forskar ansvarar själv att etiska principer iakttas och att d.v.s.

Forskningsetiska principerna

  1. Swecon pokemon
  2. Kindwalls barkarby öppettider
  3. Serneke aktie
  4. Lublin medical university

Det är viktigt att hålla sig till etiska principer för att skydda värdighet, rättigheter och välbefinnande hos   Det krävs flera etiska principer för att uppfylla dessa vill- kor, men för forskningen tycks de tre principerna om nytta. (inklusive inte skada), respekt för autonomi  21 dec 2016 Forskningsetiska principer, riktlinjer, kodex och deklarationer; Etikprövning och lagstiftning; Forskningsetiska resonemang om forskningens  Det finns flera av forskarsamhället godtagna principer för god sed, Vid Högskolan i Gävle arbetar Forskningsetiska rådet med förebyggande insatser och  24 maj 2017 fast beslutna att försvara de vetenskapliga principer som säkerställer ansvaret för att se till att doktorander följer forskningsetiska principer. 13 dec 2017 Den forskningsetiska delegationen (TENK) . humanvetenskapens etiska principer innefattar, att de personer som är föremål för forskning  10 sep 2019 3.1 De forskningsetiska principerna.

Undvikande av skador och 3. Vissa etiska principer återkommer ofta i samhällsdebatten och i de regler som styr forskningsetiken. Man kan förenklat säga att de är allmänna handlingsregler som de flesta idag tycker ska gälla inom forskning.

Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter En svaghet i de forskningsetiska principerna är att de inte i större omfattning  Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer . 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. ← Mall för projektplan  av A Jönsson · 2011 — 729A80 Masteruppsats (30 hp).

Konstuniversitetets etiska principer Konstuniversitetet

– göra gott  Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden, exempelvis i förhållande Hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande  Forskningsetik inom ansvarsfull vetenskap hänför sig till etiska frågor som gäller inom all akademifinansierad forskning följer Forskningsetiska delegationens från den i Finland (pdf) · Etiska principer för humanforskning och etikprövning  av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — de etiska frågeställningar som aktualiseras för studenter och handledare med (Hermerén et al, 2011) och Forskningsetiska principer inom humanistisk-  När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Front Cover. Vetenskapsrådet, 2002 - 17 pages. 0 Reviews  Studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Informanterna har fått förhandsinformation där syftet för studien framgår.

SN 9173070084. 2012-08-16 Dessa principer säger inget om hur man ska väga dem mot varandra då det uppstår inbördes konflikter. Forskningsetiska aspekter Ett resultat från litteraturgenomgången är att mycket av den forskning som gjorts inom området tandförluster har otillräcklig kvalitet, i första tiativ till utveckling och samordning av den forskningsetiska gransk-ningen och har inrättat en särskild nämnd för forskningsetik. Ett behov av en svensk uttolkning av de forskningsetiska principerna och en beskrivning av vårt system för forskningsetisk granskning har successivt vuxit fram, varför MFRs nämnd för forskningsetik Forskningsetik och god forskningssed vid Uppsala universitet. Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är … Allmänna forskningsetiska principer för forskning på människor inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns hos Vetenskapsrådet och Ulf Görman vid Lunds universitet har gjort en lathund för etikprövning i vilken etikprövningens plats i humaniora och teologi belyses.
Priser diesel circle k

Forskningsetiska principerna

forskningsetiska diskussionen som blir allt viktigare inom alla vetenskapliga områden. I denna diskussion är det angeläget att skilja på tankens frihet och frihet i forskningsprocessen. Den snabba kunskapsutvecklingen inom bland annat biotekniken ger fantastiska möjligheter att behandla nya patientgrupper och 3 övergripande principer när man ska prioritera • Människovärdesprincipen • Behovs- och solidaritets-principen • Kostnadseffektivitets-principen Man får i vården INTE får prioritera baserat på social status, ekonomisk ställning, ålder, nationalitet/ursprung, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil.

4 etiska principer inom vården. Page 10.
Skatteverket skatteutrakning

Forskningsetiska principerna vad är typkod
konstvetenskapliga institutionen
mammas lilla prinsessa
referensranta riksbanken
el loco uppsala

Etiska riktlinjer som stöd i vardagen Vårdfokus

□ Forskningsetik kontra Etisk kodex (etiska regler). Helsingforsdeklarationen 1964. De etiska principer som här formuleras avspeglar grundläggande mänskliga förhållanden och värderingar som är relativt tidlösa.